Referat fra VCM-bestyrelsesmøde 02/09-2019 - hos Lars Bach

 

Deltagere: 

       Bestyrelsen:  Susanne Andersen, Lars Bach, Christian Hald, Peter Thorsø

       Suppleanter:  Kristian Andersen, Mikkel Vest

       Afbud: Mikkel Vest

       Referent: Sif

 

Opfølgning fra sidste møde:

Intet nyt

 

Hjemmeside/Facebook:

Intet nyt

 

Økonomi:

02.09.19: 235 medlemmer.

Økonomien er fortsat god.                                

       Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til arrangementer eller andet til gavn for klubbens medlemmer

       Reduceret pris på første trøje til nye medlemmer bibeholdes.

       Alle is-penge er udbetalt til kaptajnerne. Kasserer Susanne vil tage kontakt til holdkaptajnerne ved slutningen af landevejssæsonen mph. afregning/kvitteringer.

 

Klubtøj:

02.09.19: Der fremlægges forslag om at genvælge Craft som leverandør. Dette vedtages i bestyrelsen. Designet af det nye tøj lægges på hjemmesiden.
Der indkøbes ikke yderligere tøj til lager af det nuværende sortiment.

Bestyrelsen vedtager at restlageret vil komme på tilbud til halv pris. Dette vil blive ændret på hjemmesiden hurtigst muligt. Tøjlageret medbringes også til standerstrygning.

 

Kaptajnsgruppen:

       Referat fra 26. august er på vej. Næste møde 20. januar 2020. Hold 4 arrangerer.

       Lars Bach er tovholder på at arrangere et nyt kursus for nye kaptajner.
02.09.19: Kaptajnkursus hos DGI inkluderer minimum 6 personer, hvis det skal oprettes. Lars Bach laver opslag i kaptajngruppen med datoer. Der er ytret ønsker om indhold i uddannelse – fx ruteplanlægning over en sæson og intervaltræning. Det er de nuværende kaptajner, der må melde tilbage til de andre medlemmer i VCM, om at der er nu er mulighed for kursus, således at vi får de bedst egnede til opgaven.

       Intro tur første onsdag i hver måned. Mikkel og Peter er tovholdere. Sidste gang 04.09.19 kl. 17.00.

       Der skal udarbejdes retningslinjer for, hvad der forventes af en holdkaptajn i VCM. Mikkel er tovholder på denne opgave.

 

Arrangementer:

       Harzen: 

02.09.19: Der er booket 80 pladser 28.05.20-01.06.20 (pinsen) i samme område som i 2019.

Bestyrelsen præciserer, at Harzen turen er en træningstur, hvor det forventes, at man forbereder sig inden og har sin cykel med!

       DGI Hærvejsløbet 29/6

       Der forventes et overskud på omkring kr. 25.000.

       Bestyrelsen vi forsøge at få tjansen igen i 2020.

       Punkt lukket.

Cykelløb: 

Tilskud: halv pris max. 150,- kr. Til enkelte løb ydes der 100% tilskud (se nedenfor).
Har man selvstændigt tilmeldt sig et løb, hvor der er fællestilmelding, kan der ikke gives tilskud fra klubben. 

              Saltum Klassikeren (egentilmelding) – Susanne. Tilmelding af lukket.

              Tornby MTB/Plantageløbet (fællestilmelding) – Kristian

              Holdløb i Gistrup (100% tilskud) (fællestilmelding) – Lars. Tilmelding er åben til d. 9. september.

 

VCM står for en afdeling af MTB-O i efteråret 2019. Allan Bøgeskov og Thomas Egen er tovholdere.

02.09.19: Allan og Thomas laver opslag, hvor de skal bruge 10-15 hjælpere. Løbet er den 26. oktober 2019.

 

Silkeborg MTB 15.03.2020

        Christian Hald oprettet begivenhed med mulighed for tilmelding med 50% (maks. 150 kr.) tilskud.

 

Julefrokost: Lokale reserveret i Da Vinci parken til 15. november 2019. Joan Hald er tovholder og nedsætter et udvalg.

20 års Jubilæum 2020: 16.maj 2020 er godkendt af bestyrelsen. Der bevilges yderligere kr. 10.000, så det samlede tilskud bliver ialt kr. 20.000

 

Vättern Rundt: Kim Mouritsen vil gerne arrangere en klubtur i 2020. Bestyrelsen har besluttet, at der ydes et tilskud på 250,- pr. person. Kim er tovholder på opgaven.

Booking er oprettet.

 

Standerstrygning: 29. september 2019. Der arrangeres cykeltur og suppe. Susanne arbejder på af booke Omnihuset.

 

Klubhus nyt:

Der blev på generalforsamlingen besluttet at leje klubhus på Sofiendalsvej som en forsøgsordning i 2019.

Evt. midler fra fonde til etablering/indretning afventer. 21/5: Anders Thorup har ansøgt 2 fonde om penge til etablering af værksted og indkøb af værktøj. Spar Nord har doneret 10.000 kr.

Der er opstået et problem med kommunen ift. at få lov til at bygge værkstedsfaciliteter. Kommenen har møde med en arkitekt torsdag d. 27/6 for en afklaring. Vi afventer svar fra kommunen. Der betales ikke for lokalerne før det hele er på plads.

02.09.19: Klubhusudvalget har anmodet om en bevilling på 20.000 kr. til materialer til opbygning af værksted. Dette er vedtaget af et flertal i bestyrelsen.

 

Diverse:

Regelsættet for VCM trænger til en opdatering. Det vil blive gennemgået af bestyrelsen på særskilt møde den 15. oktober 2019.

VCM ejendele
: Mikkel udarbejder en liste over, hvad klubben ejer og hvor det befinder sig. 25/6: Mikkel har udarbejdet listen. VCM ejendele flyttes hurtigst muligt fra Jørgen Krogh til container i klubhuset.

02.09.19: Alle ejendele, eksklusiv klubcykel og cykelstativer er flyttet til klubhuset.

Bestyrelsen vil gerne henstille til at man bliver bedre til at bruge kalenderen på hjemmesiden i det enkelte grupper, således at medlemmerne fx kan se, hvornår der er bestyrelsesmøde.

Havarirapporter – Medlemmer opfordres til at udfylde disse ved uheld.

02.09.19: Garmin Varia er indkøbt og mange er allerede udleveret til holdkaptajnerne. Bestyrelsen vil gerne have tilbagemelding på erfaringer.

 

Næste møde:

Tirsdag d. 15. oktober 2019 kl. 17.30 i klubhuset.  Det bliver primært til redigering af regelsæt.  Vores sponsorer