Referat fra VCM-bestyrelsesmøde 21/05-2019: 

 

 

Deltagere: 

       Bestyrelsen: Susanne Andersen, Lars Bach, Christian Hald, Peter Thorsø

       Suppleanter: Kristian Andersen, Mikkel Vest

       Afbud: Sif Drachmann Thomsen

       Referent: Christian

 

       Overdragelse fra Anders Thorup til Peter ordnes af Susanne i samarbejde med Anders Thorup og Peter.

§ 21/5: Eneste udestående er at der er papirer i banken der skal underskrives af alle i bestyrelsen

 

Opfølgning fra sidste møde:

·         Hjemmeside ”Medlemstilbud”: Susanne har spurgt webmaster om der kan findes et sted til tilbud fra leverandører. Susanne følger op.
25/3: Afventer stadig nyt.

21/5: ”Medlemstilbud er oprettet på hjemmesiden. Punktet lukket.

 

       Tøj: Der skal være et nyt udbud efter 2019, hvor vores aftale med CRAFT udløber ved udgangen af 2019. 21/5: Der er møde i tøj udvalget 23/5

Hjemmeside/Facebook:

Palle Houtved (Webmaster) opretter Facebook side til markedsføring af VCM i offentligheden.

Brugen af Facebook blev diskuteret. Der opfordres til, at der holdes en god og sober tone.

 

Økonomi:

Der er pr. 21/5 222 medlemmer.

Økonomien er fortsat god.

·         Der udbetales betaling for hotel og kørepenge til Harzen 22/5

·         Tilskud til MTB maraton er udbetalt

       Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til arrangementer eller andet til gavn for klubbens medlemmer

       Reduceret pris på første trøje til nye medlemmer bibeholdes i 2019.

 

Klubhus

       Udvalget har spurgt til midler til indkøb af gasgrill + gasflaske for maks. 4000 kr.

§  21/5 Grill er indkøbt og betalt.

 

Kaptajnsgruppen:

       Næste kaptajnsmøde mandag d 26. august 2019 i klubhuset, Sofiendalsvej. Hold 3 arrangerer.

       Lars Bach er tovholder på at arrangere et nyt kursus for nye kaptajner.

       Mikkel er ny kontaktperson til Kaptajnsgruppen.

       Fokus på, om de enkelte medlemmer er på det rigtige hold. Det er kaptajnernes ansvar at sørge for det.

       Intro tur første onsdag i hver måned. Mikkel og Peter er tovholdere

       Der skal udarbejdes retningslinjer for hvad der forventes af en holdkaptajn i VCM.

 

Arrangementer:

       Harzen:  Turen i 2019 er i Kr. Himmelfartsferien 29/5 – 2/6-19.     

§ Hvis muligt laves der en forhåndsreservation til 2020, når vi er der nede i maj (med mulighed for afbestilling).  Der skal indhentes evalueringer fra deltagerne efter hjemkomst og inden endelig bestilling.

DGI Hærvejsløbet 29/6

       VCM er udvalgt til at være hjælpere igen i år. Orienteringsmøde for hjælpere 27. maj 2019.

§ Der forventes et overskud på omkring kr. 25.000

Cykelløb:  

Tilskud: halv pris max. 150,- kr. Til enkelte løb ydes der 100% tilskud (se nedenfor).
Har man selvstændigt tilmeldt sig et løb, hvor der er fællestilmelding, kan der ikke gives tilskud fra klubben. 

            Saltum Klassikeren (egentilmelding) - Susanne

            Tornby MTB (fællestilmelding) - Kristian

            Nordjylland Rundt (100% tilskud) (fællestilmelding) - Lars

            Holdløb i Gistrup (100% tilskud) (fællestilmelding) - Lars

            Fjorden Rundt, Hobro (tilmelding undersøges) – Peter

            Tour de Femme 8/9-19 (fællestilmelding) – Sif

§ 21/5: P.g.a. manglende tilslutning fjernes dette som tilskudsberettiget løb.

 

VCM står for en afdeling af MTB-O i efteråret 2019. Allan Bøgeskov og Thomas Egen er tovholdere.

 

Julefrokost: Lokale reserveret i Da Vinci parken til 15. November 2019. Joan Hald sørger for nedsættelse af nyt julefrokost udvalg.

20 års Jubilæum 2020: 16.maj 2020 er godkendt af bestyrelsen. Der bevilges yderligere kr. 10.000, så det samlede tilskud bliver kr. 20.000

 

Klubhus nyt:

Der blev på generalforsamlingen besluttet at leje klubhus på Sofiendalsvej som en forsøgsordning i 2019.

Evt. midler fra fonde til etablering/indretning afventer. 21/5: Anders Thorup har ansøgt 2 fonde om penge til etablering af værksted og indkøb af værktøj.

 

Diverse:

Regelsættet for VCM trænger til en opdatering. Det vil blive gennemgået snarligt af bestyrelsen. Prioriteres til næste bestyrelsesmøde.
Peter sender det ud til bestyrelsen til gennemlæsning.

VCM ejendele: Mikkel udarbejder en liste over, hvad klubben ejer og hvor det befinder sig.

Der var enighed om i bestyrelsen, at gamle klubtrøjer med reklamer skal udfases til brug i.f.m klubtræninger i løbet af 2019.

Der opfordres at der sættes fokus på ”go´ stil” på landevejen. Vi vil gerne bevare vores gode renommé i lokal området og andre steder.

 

Næste møde:

Tirsdag d. 25. juni 2019 kl. 18.30, hos Peter Thorsø.


 

Vores sponsorer