Referat fra Kaptajnmøde den 4. marts 2021 – (Virtuelt Teams møde)

 

Fremmødte: Flemming Søborg, Tomas Poulsen, Jan Gregersen, Joan Hald, Nils Hansen, Ole Skaue, Torben Skjellerup, Dorte Trine Rokjær, Peter Thorsø, Sanne Poulsen, Kristian Andersen

Afbud: Thomas Heiberg, Lars Bo Kristensen, Helle Carstens, Jens Christian Brodersen, Henrik Vilhelmsen, Anders Thorup

Fraværende: Thomas Egen Kristensen, Jesper Rask, Thomas Førby, Hans Peter Andersen, Hans Morten Pedersen

Punkter på dagsorden:

 1. Holdrunden – status på kaptajn sammensætningen.

 2. Gennemgang af holdlisterne.

 3. Status på klubbens overordnede beskrivelse af kaptajn rollen – forventningsafstemning m.v.

 4. Det kommende kaptajnskursus – Opfølgning på Lars Bachs aftale med DGI

 5. Fremtidige arrangementer – standerhejsning m.v.

 6. Corona

 7. Evt.


 1. Holdrunden – status på kaptajn sammensætningen:

Hold 6: Noget sløjt fremmøde i sidste sæson. Usikkerhed om fremmødet i 2021. Hvis der ikke bliver større fremmøde i april, maj 2021 vil hold 6 blive nedlagt. 2 kaptajner.

Hold 5: Der blev påpeget sidste år at hold 5 kørte for stærkt. Meget forskellig træningsindsats. 3 kaptajner.

Hold 4: Thomas Heiberg er stoppet som kaptajn. 4 kaptajner (inkl. Peter Thorsø) og så har vi” hjælpekaptajner”.

Hold 3: har 5 kaptajner – Der afholdes kaptajnmøde i uge 9/21.  Holdet er repræsenteret af mange ryttere. Hold 3 kan godt bruge et par holdkaptajner mere. 

Hold 2: har 4 kaptajner + evt. Hans Peter Andersen. Omflytninger mellem hold 1, 2 og 3 har fungeret rigtig godt i 2020. Mange fremmødte ryttere.

Hold 1: har 3 kaptajner – Ingen fremmødte.


 1. Gennemgang af holdlisterne.

De enkelte kaptajner skal på eget møde tjekke listerne igennem og efterfølgende opfordre rytter på et evt. ryttermødet, at de skal opdatere deres profil på VCM´s hjemmeside, når de er bevidst på deres placering på et given rytterhold.


 1. Status på klubbens overordnede beskrivelse af kaptajn rollen – forventningsafstemning m.v.

Med afsæt i de indsendte forslag, blev nedenstående udpeget af kaptajngruppen på mødet. Disse 7 punkter vil blive de fælles kriterier for en kaptajn i VCM

 • Indstillet på, at man skal tage kaptajn kursus

 • Åben og imødekommende

 • Du kan planlægge og gennemfører en god træningstur

 • Du går forrest, når det gælder sikkerhed og adfærd i trafikken

 • Du kan og vil optræde som leder af en gruppe

 • Du kan på en respektfuld og ordentlig måde korrigere adfærd, når det er nødvendigt

 • God ambassadør for VCM


Beskrivelserne videreformidles på kommende generalforsamling 2021 – inden en endelig beslutning træffes og hjemmesiden opdateres, så alle har et entydigt overblik over vigtigheden af en kaptajns rolle. En kaptajn skal være villig til at deltage i et kaptajnskursus – krav for nye kaptajner. 1. Det kommende kaptajnskursus – Opfølgning på Lars Bachs aftale med DGI

Thomas Egen Kristensen vil afholde et ”mini kaptajnkursus” først i sæsonen 2021.

På nuværende tidspunkt har 7 kaptajner -, Dorte Trine Pedersen, Niels Hansen, Sanne Poulsen og Hans Morten Pedersen, Flemming Søborg, Svend Erik Pedersen, Kristian Andersen sagt ja til at deltage i et kaptajnskursus. Christian følger op med Lars Bach.


 1. Fremtidige arrangementer – standerhejsning m.v.

Så snart Corona restriktionerne tillader det er alle selvfølgelig velkommen med oplæg og tage initiativer til forskellige tiltag. Man må gerne have klubhuset for øje og tænke arrangementer på tværs – alt er åbent. Evt. fælles ture, hvor man afslutter ved klubhuset. Se Tour De France. Have skrue aftner i værkstedet, hvor disse afholdes på forskellige niveauer, da folk er forskellige og har forskellige behov.


Standerhejsning – Der vil ikke blive serveret suppe i år. De enkelte hold bestemmer selv ruten.


 1. Corona: 

Vi følger myndighedernes anbefalinger og opfordrer til brug af sund fornuft. Der aftales på de enkelte hold hvordan dette skal håndteres.


 1. Evt.

Der indkom sidste år et forslag fra et medlem om tekniktræning. Der blev ikke truffet en egentlig beslutning, men blev drøftet og konkluderet, at det er forskelligt på holdene, hvad man kan byde ind med. Et egentligt teknikkursus bliver det ikke til. Men klubben er ikke i besiddelse af et trænerkursus. Her skal tilføjes, at Thomas Ege Kristensen har tilbudt kaptajngruppen et individuelt – inspirations-/undervisning på 2-2 ½ time, som vi kan arbejde videre med ude på holdende – Dette vil omhandle diverse – pt. kendes ikke indholdet. Thomas E. Kristensen melder 2 dage ud, hvor vi får mulighed for at tilmelde holdkaptajnerne. Kurset vil blive forsøgt afholdt i 2021.Vigtige datoer for kaptajnmøder 2021:

 • 27. april 2021 – Hold 5-6

 • 15. juni 2021 – Hold 1

 •  21. september – Hold 3


Venlig hilsen – Hold 2 / Referent Christian HaldHold 1: Thomas Egen Kristensen, Lars Bo Kristensen, Jesper Rask

Hold 2: Tomas poulsen, Anders Thorup, Svend Erik Pedersen, Christian Hald , (Hans Peter Andersen)

Hold 3: Torben Skjellerup, Henrik Vilhelmsen, Jens Christian Brodersen, Kristian Andersen, Joan Hald

Hold 4: Niels Hansen, Dorte Trine Rokjær, Sanne Poulsen, Peter Thorsø

Hold 5: Ole Skaue, Thomas Førby, Hans Morten Pedersen

Hold 6: Flemming Søborg, Jan Gregersen


Vores sponsorer