Referat fra Generalforsamling i Vejgaard Cykelmotion

Fredag den 7. februar 2020 kl. 18.00

hos Beierholm, Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV

 

Dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Formandens beretning

4.       Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.

5.       Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2021 - bestyrelsen foreslår uændret kontingent til kr. 400 pr. år.

6.       Indkomne forslag.

a.       Afstemning om leje af klubhus, værksted og containerrum på Sofiendalsvej.

b.      Indkøb af et komplet værktøjssortiment fra Parktool med stander til at montere cyklen i når man skruer.

7.       Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Christian Hald og Lars Bach er villige til genvalg.

8.       Valg af to aktive suppleanter, Kristian Andersen er villig til genvalg.

9.       Valg af revisor og suppleant. Hans Jakob Jensen er villig til genvalg og Heidi Gregersen er villig til genvalg.

10.   Eventuelt.

 

 

 

 

 

Mødet:

 

Formand Peter Thorsø bød velkommen.

 

1. Valg af dirigent

 

Hans Peter Andersen blev valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var

lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

 

2. Valg af referent

 

Jens Chr. Brodersen blev valgt som referent.

 

 

3. Formandens beretning

 

Peter Thorsø aflagde beretning (vedlagt som bilag 1) og oplyste blandt andet, at der pt er 208 betalende medlemmer.

 

Beretningen blev godkendt.

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.

 

Kasserer Susanne Andersen gennemgik regnskabets indtægts- og udgiftsposter samt balance.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2021 - bestyrelsen foreslår uændret kontingent til kr. 400 pr. år.

 

Kassereren gennemgik forslag til budget for 2020.

 

Budgettet blev godkendt.

 

 

6. Indkomne forslag.

 

a. Afstemning om leje af klubhus, værksted og containerrum på Sofiendalsvej.

 

Kaj Lind motiverede forslaget og fortalte om det første år med klubhuset på Sofiendalsvej som forsøg. Han takkede de personer de personer, som har været med til arbejdet herunder med etablering af værksted.

 

Formand Peter Thorsø understregede, at klubben fortsat er hjemmehørende i Vejgaard, og at der ikke ændres ved, at klubbens ture på racer fortsat som udgangspunkt starter ved Omnihuset.

 

Der blev gennemført skriftlig afstemning med stemmesedler for henholdsvis klubhus, værksted og containerrum, idet disse udgør 3 separate lejemål.

 

Forslaget om klubhus blev godkendt med 68 ja, 7 nej og 1 blank

Forslaget om værksted blev godkendt med 69 ja, 6 nej, og 1 blank

Forslaget om container blev godkendt med 68 ja, 5 nej, og 3 blanke.

 

 

b. Indkøb af et komplet værktøjssortiment fra Parktool med stander til at montere cyklen i når man skruer.

 

Det blev oplyst, hvad der allerede er indkøbt af værktøj.

Forslagsstilleren trak herefter forslaget tilbage.

 

 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Christian Hald og Lars Bach er villige til genvalg.

 

Der var ikke andre kandidater, som ønskede at opstille.

Christian Hald og Lars Bach blev genvalgt.

 

 

8. Valg af to aktive suppleanter, Kristian Andersen er villig til genvalg.

 

Kristian Andersen og Mette Nielsen stillede op, og blev valgt.

 

 

9. Valg af revisor og suppleant. Hans Jakob Jensen er villig til genvalg og Heidi Gregersen er villig til genvalg.

 

Der var ikke andre forslag.

 

Hans Jacob Jensen og Heidi Gregersen blev genvalgt.

 

 

10. Eventuelt.

 

Laila Bjerg reklamerede for jubilæumsfest den 16. maj 2020, hvor der er program hele dagen. Man vil om eftermiddagen blandt andet kunne høre tidligere formænd fortælle skrøner fra klubbens barndom, og der afsluttes med en gevaldig fest i Vejgaardhallens cafeteria.

 

Klubben har modtaget invitation til at deltage i Grand Prix 2020 arrangeret af Sejlflod Cykelklub. Thomas Egen er tovholder og undersøger interessen for at deltage.

 

Christian Andersen fortalte om ”Tour de Gardasøen” i uge 37 og oplyste, at den anslåede pris er 3.500 kr. pr. deltager. Der vil snarest blive udsendt nærmere info med opfordring til tilmelding.

 

Mette Nielsen henledte opmærksomheden på Tour de France, som i 2021 – til dels – kommer til at foregå i Danmark, og hun opfordrede til, at klubben arrangerer en tur.

 

 

 

Bilag 1.

 

Formandens beretning

Endnu et år er gået og hvilket et.

Vi startede året ud med at vælge ny formand, tak for tilliden. 

Stort fremmøde til Standerhejsningen incl. 14 nye ryttere.

Den tidligere bestyrelsen havde arbejdet på at få plads i Nordjyske i det der hedder Mig og min forening. Vi fik plads i Nordjyske den 17. april 2019.

Mange nye ryttere i marts og april incl. 18 ryttere der var tilmeldt Hærvejsløbet og fik et 3 mdr. prøvemedlemsskab af VCM.

Desværre måtte Opstartsturen i april måned aflyses pga. for få tilmeldinger. 

Thomas Egen Kristensen fik sat intervaltræning i system, med træning på onsdage, kun aflyst pga. dårligt vejr.

Foråret var præget at etablering af klubhuset, og det var i starten præget af uro, dels internt men også eksternt, bl.a. rygter om medlemsflugt af medlemmer, men det fik vi løst, og senere på dagsordenen skal vi stemme om forsøgsordningen skal gøres permanent.

Stor tak til klubhusudvalget (Kaj, Gert, Thorkild og Ole) og andre hjælpere, for et stort arbejde med, at færdiggøre værkstedet.

Som sædvanligt var vi en tur i Harzen i maj måned, denne gang med 74 deltagere.

Der var også gult på Aalborg Kaserne den 15. juni, til Nordjylland Rundt, vi var 77 tilmeldt som cyklede henholdsvis 75, 140 og 200 km.

Speciel tak til Charlotte og Anders Thorup for lån af terrasse til grill, øl og hygge, efter løbet. Der manglede dog en ting: solen, men det gik jo alligevel.

Den 29. juni var der 30 hjælpere fra klubben der hjalp til med, at sikre en god start på Hærvejsløbet fra Gl. Torv, og det skæppede godt i klubkassen. 

Den 9. juli 2019 var kassereren og formanden forbi Spar Nord Bank, Vejgaard og hentede en check på 10.000 kr. fra Spar Nord Fonden til etablering af klubhus og værksted, der stod godt nok gasgrill på checken, men den havde vi jo købt og kun brugt 3.000 godt og vel.

Der var stor opbakning til træning i august og september, mon ikke, at det skyldtes turen til Pyrenæerne….

Og på grund af turen til Pyrenæerne så var vores deltagelse til Nordjysk Mesterskab i holdløb i Gistrup, historisk lav, kun et hold tilmeldt.

Selv i august og september kom der nye ryttere til klubben og da landevejssæsonen sluttede var vi 235 medlemmer.

Der var knap 50 tilmeldt standerstrygning den 29. september.

Midt i oktober meddelte Sif, at hun flyttede til København og derfor stoppede i bestyrelsen. Det gav så plads til Mikkel Vest i bestyrelsen.

I starten af november meddelte Susanne, at hun i en periode ikke kunne passe kassererposten pga. sygdom. Så var gode råd dyre, og formanden tog kontakt til Ib Troelsen, som efter meget kort betænkningstid, var med på ideen.

Formanden, kassereren og resten af bestyrelsen vil her rette en stor tak til Ib, for den uvurderlige hjælp det var, at du, i Susannes fravær hjalp på kassererposten.

Heldigvis er Susanne nu tilbage på posten.

Lige nu er der 73 tilmeldt årets tur til Harzen.

Og så bliver et af dette års helt store begivenheder, jubilæumsfesten den 16. maj.

Her til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til alle holdkaptajner for det store arbejde I laver på alle holdene.

Tak til Mikkel og andre der hjælper til med Introduktions turene.

Tak til tøjudvalget for jeres arbejde med at få en aftale og nyt tøj fra Craft. Tak til Christian Hald for at styre tøjbestilling og udlevering.

Tak til festudvalget, for at arrangere og afholde julefrokosten.

Tak til Anne-Mette og Palle for, at passe vores hjemmeside og Facebook.

Tak til bestyrelsen for stadigvæk at holde Danmarks bedste Motions cykelklub i gang.

Sidst men ikke mindst, tak til de medlemmer, der altid stille op når vi har brug for jer, til diverse aktiviteter. Uden jer medlemmer ingen klub.

 

 

 

 

 


 

 

RESULTATOPGØRELSE 2019

 

 

 

kr.

Indtægter:

 

 

2019

         2018

Kontingent

 

 

          94.200

          86.300

Medlemstilskud (kommunen)

 

 

               640

               480

Kursustilskud m.v

 

 

                  -

            4.698

Sponsor SPAR NORD

 

 

            5.000

            5.000

Assistance ved arrangementer

 

 

          34.492

          22.710

Indtægter i alt:

Udgifter:

 

 

     134.332

     119.188

Generalforsamlingen

 

 

     (10.525)

      11.092)

Udgifter bestyrelse Administration:

 

 

       (1.273)

       (3.056)

EDB-udgifter/hjemmeside

 

      (1.778)

 

        (1.425)

DCU, DGI, Sifa m.v

 

      (4.162)

 

        (5.703)

Kursus/udd., kørsel m.v.

 

         (520)

 

        (7.160)

Diverse

 

      (4.112)

 

        (2.449)

Administration i alt

 

    (10.572)

     (10.572)

      (16.737)

Etablering og drift lejet klubhus

 

           -

 

 

Materialer, indretning af værksted

 

      (20.257)

 

             -

Anskaffelser, grill, værktøj mv. værksted                                (11.336)

 

             -

Tilskud værktøj, grill, Spar Nord Fonden                                   10.000

 

             -

Resultat lejet klubhus                                           (21.593)

     (21.593)

           -

Mindre anskaffelser, Garmin cykellygter

     (20.173)

 

Løb, ture, events netto

 

 

Landevejsløb                                                                                  (20.932)

 

      (24.175)

Klubture                                                                                          (38.984)

 

      (41.606)

MTB løb                                                                                             (4.986)

 

        (7.397)

Events, foredrag m.v.                                                                   (21.399)

 

      (20.820)

Løb, ture, events i alt netto                                     (86.301)

     (86.301)

      (93.998)

Finansielle poster

       (1.124)

           (920)

Ekstraordinære udgifter, nedskrivning værdi tøj

     (14.218)

         7.254

Udgifter i alt

   (165.779)

    (118.549)

Årets resultat

     (31.447)

 

            639

 


 

AKTIVER

31.12.2019

31.12.2018

Beholdning af tøj

         1.850

     33.130

Andre tilgodehavender

         6.796

 

Bankindstående Spar Nord

     195.664

   311.627

AKTIVER I ALT

PASSIVER

     204.310

   344.757

Egenkapital primo

     210.757

   210.118

Årets resultat

      (31.447)

          639

Hensættelse til jubilæumsfest 2020

      (20.000)

 ______-_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapital ultimo

     159.310

   210.757

Forpligtelser

       20.000

           -

Gæld i alt

       25.000

   134.000

PASSIVER I ALT

     204.310

     344.757

 


 

Vejgaard Cykelmotion

Resultat

BUDGET

2020

2019

 

 

 

 

 

INDTÆGTER

Antal

Pris

Kr.

 

 

 

 

 

Kontingent - Ordinær - årligt

240

400

96.000,00

94200

 

 

 

 

 

Kontingenter total

 

 

 

 

 

 

96.000,00

94200

TILSKUD

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemstilskud (kommunen)

 

 

400,00

640

Tilskud total

 

 

 

 

 

 

400,00

640

SPONSORINDTÆGTER

 

 

 

 

 

 

 

 

Spar Nord

 

 

5.000,00

5000

Sponsorindtægter total

 

 

 

 

 

 

5.000,00

5000

ØVRIGE INDTÆGTER

 

 

 

 

 

 

Assistance eksterne arrangementer mv. (Hærvejsløb)

 

 

25.000,00

34492

Indtægter total

 

 

 

 

 

 

126.400,00

134332

UDGIFTER UDVALG

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling

 

 

-11.000,00

-10525

Bestyrelse + kaptajns udvalg

 

 

-2.000,00

-1273

 

 

 

 

 

Udgifter udvalg total

 

 

 

 

 

 

-13.000,00

-11798

ADMINISTRATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edb-udgifter/hjemmeside + ktr. Artikler

 

 

-2.000,00

-1778

DCU, DGI, Sifa mv.

 

 

-4.500,00

-4162

Kursus/uddannelse, kørsel mv.

 

 

-2.000,00

-520

Diverse (mindre anskaffelser,

 

 

-4.500,00

-4112

gaver/blomster, møder mv.)

 

 

 

 

Garmin lygter

 

 

0,00

-20173

Adminstrationsudgifter total

 

 

 

 

 

 

-13.000,00

-30745

 

Løb, ture, events mv.

 

 

 

 

 

 

Landevejs løb

 

 

-25.000,00

-20932

Klubture (Harzen)

 

 

-40.000,00

-38984

MTB løb

 

 

-5.000,00

-4986

Events, foredrag mv. (julefrokost mv.) is-penge, forplejning stander hejs/strygn.S

 

 

-23.000,00

-19499

Jubilæums fest

 

 

-20.000,00

0

 

 

 

 

 

Total løb, ture, events mv.

 

 

 

 

 

 

 

-113.000,00

 

-84401

Lokaler:

 

 

 

 

Etablering og drift værksted:

 

 

 

 

Materialer, indretning værksted

 

 

0,00

-20257

Anskaffelse værktøj, grill mv.

 

 

0,00

-11336

Tilskud Spar Nord Fonden, indetning værksted

 

 

0,00

10000

Ialt etablering værksted

 

 

0,00

 

-21593

Husleje værksted

 

 

-2.508,00

0

Husleje container

 

 

-2.508,00

0

Husleje Klubhus

 

 

-5.130,00

0

Forbrug værksted (lys, varme)

Ukendt

 

0,00

0

Forbrug klubhus (lys, varme)

Ukendt

 

0,00

0

I alt Drift klubhus/værksted

 

 

-10.146,00

 

0

Leje eksterne lokaler:

 

 

 

 

Omnihus ifb. med standerhejs/-stryg.

 

 

-400,00

-400

Festlokale julefrokost

 

 

-1.500,00

-1500

I alt eksterne lokaler

 

 

-1.900,00

 

-1900

Lokaler i alt

 

 

-12.046,00

-1900

 

 

 

 

 

Finansielle poster:

 

 

 

 

Renteindtægter/div. Gebyger

 

 

-1.500,00

-1124

 

Finansielle poster total

 

 

 

 

 

 

 

-1.500,00

 

-1124

EKSTRAORDINÆRE POSTER

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinære indtægter

 

 

0,00

 

Ekstraordinære udgifter: trøjer nye medl.

 

 

-1.500,00

-14218

Ekstraordinære poster total

 

 

 

 

 

 

 

-1.500,00

-14218

UDGIFTER I ALT

 

 

 

 

 

 

 

-152.146,00

-165779

DRIFTEN TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

-25.746,00

 

-31447

 

Vores sponsorer