Referat af Bestyrelsesmøde 12. januar 2022 kl. 18.30

 

Deltagere:  

Bestyrelsen:​ ​Susanne Andersen, Lars Bach, Christian Hald, Anders Thorup og Svend Erik Pedersen

Suppleanter: Morten Firring Andersen og Mads Stokkendal

Fraværende:


 1. Økonomi

Susanne havde inden mødet rundsendt saldoopgørelse til orientering af bestyrelsen. Ingen kommentarer eller bemærkninger til opgørelsen. Regnskab og bilag er afleveret til revisor til gennemgang. 


Susanne havde ligeledes udsendt oplæg til budget for 2022. Budget blev godkendt af bestyrelsen til fremlæggelse på generalforsamlingen.


Der er til dags dato 126 medlemmer der har betalt kontingent for 2022.


 1. Hjemmeside

Der kommer ny udgave af klubmodulet med tilhørende kursus. Det følges der op på ved et f de kommende bestyrelsesmøder.


 1. Klubtøj

Der er bestilt nyt tøj til supplement af lageret, og til den særskilte bestillingsrunde på ikke lagervarer, der blev gennemført i november.


Varerne forventes at være klar til levering inden sæsonstart.


 1. Arrangementer

“God stil” kursus

 • Mads har spurgt DGI

 • De er klar, og vi skal blot komme med en dato

 • Det er ikke lykkedes at få en dato på plads – manglende svar fra DGI.

 • Kurset bliver nok først afholdt efter sæsonstart

 • Mads og Anders følger op ved DGI.

 • Dato meldes ud på hjemmesiden


Generalforsamling 2022

 • Afholdes fredag den 11. februar 2022 kl. 17.00 – hos Beierholm

 • Vedtægter skal opdateres omkring passive medlemmer i henhold til den beslutning der blev truffet ved tidligere generalforsamling.

 • Dagsorden er udarbejdet – formanden udsender senest to uger før generalforsamlingen

 • Indkomne forslag udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen


MTB-O Vintercup

 • Det forventes at vi skal afholde et af årets events – 12. februar 2022 

 • Der skal sandsynligvis bruges hjælpere – hold øje med hjemmesiden

 • Keld Lauridsen og Allan Bøgeskov er tovholder fra VCMs side


Fælles event for klubbens medlemmer

 • Det ser bestyrelsen på efter generalforsamlingen

Indvielse af klubhuset

 • Der afholdes indvielse for klubbens medlemmer og indbudte gæster

 • Det arbejder bestyrelsen videre på efter generalforsamlingen

 • Klubhusudvalget inddrages.


Standerhejsning – 6. marts kl. 10.00

 • Omnihuset bookes

 • Der lægges event ind på hjemmesiden

 • Minna og Lars Bach laver endnu engang suppe – det sætter bestyrelsen meget stor pris på

 • Lars laver booking

Harzen 25. – 29. maj 2022

 • Tannenpark har vendt tilbage

 • Der er reserveret 71 pladser til os

 • Planlægning og oprettelse af event tages op på næste møde

Udlandstur 2022

 • Der blev forsøgt arrangeret en tur til Mallorca

 • Der var for få forhåndstilmeldinger, og planerne er derfor skrinlagt for 2022
 1. Cykelløb 2022
  Klubben yder tilskud på halvdelen af prisen for deltagelse i løbene, dog maks kr. 150. Ved fælles tilmelding er beløbet fratrukket prisen. Ved egen tilmelding udbetales tilskuddet efter løbet - dette sker ved henvendelse til kassereren. I 2022 gives der tilskud til nedenstående løb.

Dato

Løb

Ansvarlig

Fælles

tilmelding

Egen 

tilmelding

20. marts

Silkeborg MTB

Christian


X

10. april

Rundt om Rold

Anders


X

6. maj

En forårsdag i Thy

Susanne

X


15. september

Grejsdal

Svend Erik

X


29. maj

Rødspætteløbet

Morten

X


4. juni

Fjorden rundt – Hobro

Susanne


(X)

??

Nordjylland rundt

Lars

X


September

Markedsløbet Brønderslev

Svend Erik

X


18. september

NM i Holdløb

Lars

XMedlemmer skal holde øje med hjemmesiden i forhold til oprettelse af events for de løb hvor der er fælles tilmelding.

 1. Klubhus nyt
  Det nye klublokale er nu færdigt indrettet, og der er nedsat et klubhusudvalg.


Det er fra flere hold efterspurgt om brug af klubhuset til events og eventuelt start/afslutning af træning. Emnet blev drøftet, og bestyrelsen er generelt positivt overfor at klubhuset i enkelte tilfælde over sæsonen bruges af holdene på denne måde.


Klubhusudvalget opfordres til at udarbejde oplæg til hvordan bookning af det nye klublokale skal foregå – et bud kunne være via klubmodul.


 1. Kaptajngruppen
  Der er afholdt møde 11. januar 2022 – hold 2 var arrangør.


 • Der er behov for at arrangere et kaptajnkursus.

 • Klubben har retningslinjer for hvad der forventer af en kaptajn. Disse retningslinjer bør fremgå af hjemmesiden. Christian følger op

 • Brug af elcykel – skal der åbnes op for det?

Emnet omkring elcykel blev drøftet i bestyrelsen, og der var enighed om, at der ikke åbnes op for dette i klubben.


Næste møde er 4. april 2022, kl. 18.30. Hold 3 er arrangør, og de sørger for forplejning i form af sandwich eller lignende.


 1. Diverse
  Henvendelse fra Aalborg Cykelring, som har brug for assistance til 3 løb over den 18. april, 23. og 26. juni. Anders melder tilbage at vi er klar den 18. april.


Et par af klubbens medlemmer er i andet regi med til at arrangere en senior cykeltur ”Kattegat rundt cykeltur”. Der er fra bestyrelsen ok til at de må annoncere det på VCMs hjemmeside.


Klubben har fortsat Nemtilmeld – men de seneste år har vi kun brugt det til MTB-O cup.

Vi afmelder den, og Susanne orienterer folkene omkring MTB-O cup. 1. Næste møde

Mandag den 21. februar 2022 18.30 - mødes 18.00.


Forplejning: 

Anders – 21. februar

Svend Erik

Mads

Lars

Susanne

Christian

Morten


 

 

Vores sponsorer