Referat, VCM generalforsamling, fredag den 08. februar 2019

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet 2018
  5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2020 - bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingent til kr. 400 pr. år.
  6. Behandling af indkomne forslag:

·         Etablering af et hold 6 uden krav til ”laveste niveau”

·         Etablering af VCM-klubhus

·         Etablering af klubhusudvalg, hvis forslaget om etablering af VCM-klubhus bliver vedtaget

·         Etablering af tøjudvalg til udbudsrunde i 2019

·         Etablering af jubilæumsudvalg til VCM’s 20 års jubilæum i 2020

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for de kommende to år. På valg er Susanne Andersen, som genopstiller og Laila Bjerg og Anders Thorup, som begge ikke genopstiller. Christian Hald og Lars Bach fortsætter og er på valg til generalforsamlingen i 2020
  2. Valg af to aktive suppleanter for det kommende år. Kaj Lind Kristensen og Lars Bo Kristensen genopstiller ikke
  3. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg til Hans Jacob Jensen og revisorsuppleant Heidi Gregersen
  4. Eventuelt

 

Mødet

1.      Velkomst ved formand Anders Thorup.
Hans Peter Andersen valgt til dirigent.
Dirigenten takkede og konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og rettidigt indkaldt.

2.      Allan Bøgeskov valgt til referent.

3.      Formandsberetning ved formand Anders Thorup. Se bilag 1.
Formandsberetningen godkendt af medlemmerne.

4.      Susanne Andersen fremlagde revideret regnskab.
- Gennemgang af udgifts- og indtægtsposter. Regnskabet blev godkendt af medlemmerne. Regnskabet vedlagt som bilag 2.
- Forslag til budget for 2019 baseret på regnskab for 2018 og forventede udgifter og indtægter fra kommende arrangementer. Budget godkendt.  

5.      Fastsættelse af kontingent for 2020.
Kontingent fastholdes uændret på 400,- for sæsonen 2020.

6.      Indkomne forslag.

a.      Etablering af et hold 6 uden krav til ”laveste niveau”.
Gennemgang af formål med det nye hold ved Mikkel Vest. Se oplæg i bilag 3.
Forslag vedtaget. Mikkel er tovholder på det nye hold.

 

b.      Etablering af VCM-klubhus
Præsentation ved Kaj Lind. Se bilag 4.
Klubhuset er tiltænkt som mødested for eks. sociale arrangementer, skrueaftener, til opbevaring af klubbens diverse udstyr, eks. cykelholdere og værktøj, som i dag opbevares hos medlemmerne.
Forslaget vedtaget med følgende bemærkninger:
-den almindelige træning vil forsat udgå fra Omnihuset i Vejgaard.
-Klubhuset etableres i første omgang for en periode på et 1 år i 2019.
-Evt indretning af værksted afventer mulighed for tilskud hos diverse fonde og aftale med kommunen. 

c.       Etablering af klubhusudvalg, hvis forslaget om etablering af VCM-klubhus bliver vedtaget.
Klubudvalg: Kaj Lind, Gert Krogh, Thorkild Christensen, Thomas Førby og Ole Rokkjær.

d.      Etablering af tøjudvalg til udbudsrunde i 2019
Udvalget skal indhente tilbud på forsat levering af klubtøj og tage stilling til en evt. justering af design på klubtøj for 2020 og frem.
Nyt tøjudvalg: Anders Thorup, Christian Hald, Annika Hansen, Jesper Rask, Leif Saaby og Jan Gregersen.

e.      Etablering af jubilæumsudvalg til VCM’s 20 års jubilæum i 2020
Udvalget skal i løbet af 2019 lave en indstilling til bestyrelsen ifbm. festligholdelsen af VCM’s 20 års jubilæum. Udvalget foreslår en dato og program for arrangementet.
Festudvalg: Dorthe Trine Pedersen, Birthe Jakobsen, Laila Bjerg, Hans Jacob Jensen og Thomas Egen.

f.        E-sport/home trainer.
Præsentation ved Jesper Rask.
Forslag om etablering af formaliseret træning på home trainer ved etablering af en VCM gruppe der anvender BKool og/eller Zwift træningsprogrammerne. Træningen vil foregå ved kørsel på egen home trainer på aftalte tidspunkter og log in på en nyetableret og lukket VCM gruppen i de/det aftalte træningsprogammer. Træningen er primært tænkt som supplerende vintertræning, men kan aftales blandt de tilmeldte efter interesse.
Forslag vedtaget. Jesper er tovholder og tager yderligere initiativ.

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

Fire medlemmer ønsker valg til en af de tre ledige bestyrelsesposter: Susanne Andersen, Mikkel Vest, Sif Thomsen og Peter Thorsø.

Skriftlig afstemning med følgende resultat:

76 stemmer afgivet. 1 stemme blank. 3 stemmer ugyldige.

Stemmefordeling:

1.      Susanne: 67 stemmer

2.      Peter: 62 stemmer

3.      Sif: 54 stemmer

4.      Mikkel: 43 stemmer


Bestyrelsen med nuværende og nye medlemmer konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

8.      Valg af to aktive suppleanter:

Valgt: Mikkel Vest og Christian Andersen.

 

9.      Valg af revisor.

Hans Jacob Jensen genvalgt som revisor.

Heidi Gregersen genvalgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

·         Opstartstur 2019.
Reservér allerede nu weekenden den 13. - 14. april til dette års Tour de Opstart 2019, som er henlagt til det kuperede og naturskønne område i og omkring Sæby i år.
Der oprettes tilmelding på hjemmesiden. Forventet pris ca 350,- inkl. alt.
Tovholder: Mikkel Vest.

·         Intervaltræning.
Alle onsdage arrangeres der intervaltræning som supplement til den almindelige holdkørsel. Indpisker: Thomas Egen og Jesper Rask.
Træningen er for alle og tilrettelægges så alle kan deltage. Det er intensiv træning, men tilpasset niveauerne på de enkelte hold.
Mere information på Facebook: ’VCM – Intervaltræning’. Lukket gruppe. Søg efter gruppen og anmod om deltagelse, hvis du er interesseret.


 

Bilag 1

Formandens beretning til VCM-generalforsamling 2019

Så gik der atter et år i Vejgaard Cykel Motion! Næste år har klubben 20-års jubilæum, og vi kan vel godt bryste os af, at vi er en af Aalborgs – ja måske endda Nordjyllands - førende motionscykelklubber. Med ”førende” mener jeg ikke, at vi altid ligger eller kommer først i diverse cykelløb. Nej, tværtimod fristes jeg til at sige, men vi har en klubkultur, som mange misunder os.

Vi har det sjovt, har plads til alle – mænd, kvinder, tykke, tynde, hurtige, langsomme, nybegyndere, erfarne, gamle, unge, sjove, eftertænksomme, højt uddannede, ufaglærte, smukke, uheldigt udseende, kloge, alternativt begavede – ja, jeg kunne blive ved! Vejgaard Cykelmotion er en MANGFOLDIG klub! Og det er lige præcis det fede ved klubben.

Samtidig er vi gode til at arrangere sjove ting at lave sammen ved siden af cyklingen. Det skaber sammenhold, som er en vigtig ingrediens i en klubkultur, der skal være langtidsholdbar. Vi kender hinanden og hygger os sammen.

Det er samtidig utrolig vigtigt, at vi løbende udvikler os. Hele tiden finder på nyt og skaber nye muligheder for udvikling. Står vi stille, smuldre vores klubkultur og over tid dør klubben.

Derfor vil I også opleve, at aftens generalforsamling indeholder en del punkter, der repræsenterer netop dette mål: at vi udvikler os:

·         Forslag om et nyt hold 6

·         Forslag om etablering af et klubhus

·         Etablering af et e-sport hold

·         Udskiftninger i bestyrelsen.

Det skal vi tage i mod med glæde og med troen på fremtiden. Det vigtigste er blot, at vi holder fast i visse grundlæggende værdier, som sikrer mangfoldigheden, at vi hygger os sammen i vores fælles interesse for cykling! 

Året der gik

2018 sæsonen har igen været aktiv på mange fronter:

·         En rigtig god ”tour de opstart”, som havde stor tilslutning og med mulighed for socialt samvær og cykling. Ja sågar et arrangeret foredrag med Chris Anker Sørensen, der godt nok udeblev, men det blev jo fastholdt efterfølgende. Stor tak til Mikkel, der har indvilget i at arrangere en ny ”tour de opstart” i år

·         God tilslutning til Danmarks Højeste Cykelløb i og omkring Silkeborg

·         Fantastisk tilslutning til klubbens tur til Harzen. Hele 76 deltog i turen, der havde ny base i Tanne. Det blev en tur i fantastisk vejr og vi gentager succesen i år med et tilsvarende antal deltagere. Dette er klubbens absolutte ”konge arrangement”, som mange andre klubber misunder os!

·         66 deltog i Nordjylland Rundt i kongevejr og efterfølgende kom en del til grill på vores terrasse.

·         VCM var arrangør af startområdet og de første km af DGI Hærvejsløbet. Vi fik stor ros for vores håndtering af opgaven og som I senere vil se, kom der en del penge i kassen, som vi kan bruge til at gøre vores andre arrangementer billigere at deltage i.

·         Julefrokosten var i år lidt mindre besøgt end vi normalt ser. Men det var vist noget med datoen, der kiksede, så mange havde andre aftaler på dagen. Så mon ikke vi får genoprettet niveauet i år?!

·         Jeg har slet ikke nævnt alle de mange arrangementer, som vores MTB-ryttere har deltaget i, men det er jo også en del – både løb og sammenkomster. Altid med kaffe og kage, så det er godt, at vi landevejssæsonen kan holde os til den for en landevejsrytter kaloriefattige tilgang til træningen! ??


 

Året der kommer

2019 bliver selvfølgelig igen en super sæson:

·         Standerhejsning den 3/3

·         Tour de Opstart

·         Harzen

·         DGI Hærvejsløbet – hvor nogle deltager og andre hjælper til med at arrangere

·         Deltagelse i mange motionscykelløb

·         Coast-to-coast i september

·         Julefrokost

·         MTB-løb

Ja, det er jo næsten som det plejer. Og netop derfor er det vigtigt, at vi udvikler/fornyer os. Økonomien har det godt, så det skal vi ikke lade begrænse os. Derfor ser jeg frem til behandlingen af de nye forslag, som vi kommer til at behandle om lidt. Jeg håber, at mange af jer vil tage positivt imod forslagene og bakke op om igangsætningen.

Et af forslagene er, at der nedsættes et jubilæumsudvalg, der kan fremkomme med et forslag til en plan for, hvordan VCM’s 20 års jubilæum kan fejre behørigt i 2020.

Afslutning

Tusind tak til alle medlemmer for en fantastisk sæson i 2018, tak til alle der har hjulpet til, en helt særlig tak til den altid hårdtarbejdende bestyrelse og vores dygtige holdkaptajner uden hvem en klub som vores ikke kunne fungere! Tak til vores webmestre og tøjudleveringscentralen hos familien Hald! Sidst men ikke mindst: en stor tak til Niels m.fl. der har tilpasset og opdateret vores ruter i GPSies, så vi alle kan komme sikkert ud af og ind til byen på vores træningsture!

Dette er min 6. formandsberetning, som jeg her på bestyrelsens vegne aflægger. Mange har nok gennemskuet, at det bliver min sidste i denne omgang. Flere har sagt til mig, at de synes, det er ærgerligt, at jeg udtræder af bestyrelsen. Det bliver jeg selvfølgelig glad for og stolt over, og jeg kan forsikre alle om, at jeg ikke udtræder pga. problemer eller ugidelighed. Men jeg er af den holdning, at når man har siddet på en indflydelsesrig post i 6 år i en forening er tiden kommet til at lade nye kræfter komme til. Jeg ønsker ikke at blive en ”institution” i klubben og jeg har 100% tro på og tillid til, at nye folk i bestyrelsen også vil skabe gode resultater og udvikling i klubben i årene fremover. Jeg vil – ligesom jeg vil opfordre alle andre til – fortsat hjælpe til, hvor jeg kan og bidrage positivt til klubbens fortsatte udvikling.

Tak for ordet.


 

Bilag 2, Regnskab

RESULTATOPGØRELSE 2018

kr.

2018

2017

Indtægter:

Kontingent

 

  

 

 

 

       86,300

 

    82,900

Medlemstilskud (kommunen)

            480

         410

Kursustilskud m.v

 

 

 

 

 

         4,698

 

      6,780

Sponsor SPAR NORD

         5,000

      5,000

Assistance ved arrangementer

 

 

 

 

       22,710

 

    12,690

Indtægter i alt:

 

 

 

 

 

    119,188

 

 107,780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter:

Generalforsamlingen

 

 

 

 

     (11,092)

 

     (4,416)

Bestyrelse + Kaptajns udvalg

 

 

 

       (3,056)

 

 

Administration:

EDB-udgifter/hjemmeside

 

     (1,425)

 

 

 

 

     (1,400)

DCU, DGI, Sifa m.v

     (5,703)

     (3,530)

Kursus/udd., kørsel m.v.

 

     (7,160)

 

 

 

 

     (9,735)

Diverse

     (2,449)

     (2,853)

Administration i alt

 

 

   (16,737)

 

 

     (16,737)

 

 (17,518)

Løb, ture, events netto

Landevejsløb

 

 

   (24,175)

 

 

 

 

 (12,683)

Klubture

   (41,606)

 (23,295)

MTB løb

 

 

     (7,397)

 

 

 

 

     (6,410)

Events, foredrag m.v.

   (20,820)

 (24,434)

Løb, ture, events i alt netto

 

   (93,998)

 

 

     (93,998)

 

 (66,822)

Finansielle poster

           (920)

        (512)

Ekstraordinære indtægter

 

 

 

 

         7,254

 

     (4,494)

Udgifter i alt

 

 

 

 

 

   (118,549)

 

 (93,762)

Årets resultat

            639

    14,018

 

Balance

 31.12.2018

 31.12.2017

AKTIVER

Beholdning af tøj

       33,130

     23,085

Bankindstående Spar Nord

     311,627

   187,033

AKTIVER I ALT

 

 

     344,757

 

   210,118

PASSIVER

Egenkapital primo

     210,118

   196,100

Årets resultat

             639

     14,018

Gæld i alt

     134,000

PASSIVER I ALT

 

 

     344,757

 

   210,118

 


 

Bilag 3. Forslag om etablering af et hold 6 (forslaget stillet 24. juni 2018)

Meningen er at skabe et hold mere, der træner på lige fod med andre hold. Ruterne er max på 40-50 km ...... også på de længste. Man deltager for hyggens skyld, og med de samme regler omkring hjelm, påklædning mv. Ens tid og motivation afgør, om man har lyst til at deltage de pågældende dage, og springer man en uge eller 2 over kan man stadig følge med, når man kommer igen. Man cykler IKKE for at deltage i en masse løb. Bare det at komme afsted kan være en stor overvindelse for nogle og det er en skam, når man ved, hvad de går glip af.

Jeg har på vegne af ca. 10 ryttere lovet at undersøge mulighederne for at starte et sådant hold op med bestyrelsens godkendelse samt ved en evt. afstemning til den kommende generalforsamling. I øvrigt har jeg fået tilsagn fra 5-6 tidligere medlemmer, at de har tænkt sig at melde sig ind i klubben igen, hvis det her kan stables på benene.


 

Bilag 4. Forslag om etablering af VCM-klubhus

Forslaget præsenteres i detaljer på generalforsamlingen, så nedenstående er blot overskrifter til generel orientering og forudgående overvejelse:

• VCM er blevet tilbudt klubhus via Aalborg kommune, som er udlejer

• Bestående af fællesrum (plads til max 60-70 personer), køkken og toiletter

• Beliggenhed: Sofiendalsvej 80, 9200 Aalborg SV

• VCM vil stadig cykle fra Vejgaard

• Billig husleje og let af ”komme ud af igen”

• Mulighed for yderligere at leje 2 x depotrum af 24 m2

• Giver muligheder for sociale arrangementer, ryttermøder og andre møder efter behov

• Mulighed for etablering af fælles cykelværksted, depot

• Faciliteterne (på nær depotrum) deles med andre klubber, primært BMX-klubben Falcon

 

Det indstilles, at sæson 2019 bliver en prøveperiode, som danner grundlag for en ”endelig” beslutning om fortsættelse. Det vurderes, at der kan søges fondsmidler hos Spar Nord og Nordea til etablering af depot-og værkstedsfaciliteter.

Vores sponsorer